Kính Chào!

Tại đây quý vị có thể:
  • Xem quý vị có ghi danh bỏ phiếu hay không.
  • Xem quý vị ghi danh bỏ phiếu ở đâu.
  • Xem chính đảng quý vị đã chọn.
  • Xem ngôn ngữ quý vị đã chọn cho tài liệu bầu cử.
  • Xem tình trạng lá phiếu bầu bằng thư hoặc lá phiếu tạm thời của quý vị.

  • Tìm địa điểm bỏ phiếu của quý vị.
  • Tìm chi tiết về các cuộc bầu cử sắp tới của địa phương và tiểu bang.
  • Tìm chi tiết liên lạc với văn phòng bầu cử quận của quý vị.

  • Chọn cách quý vị nhận tập hướng dẫn cử tri của tiểu bang và quận trước mỗi kỳ bầu cử.

Nếu quý vị mới ghi danh trên mạng, xin chờ ít nhất 24 giờ trước khi xem tình trạng ghi danh của mình.

Chi Tiết Cá Nhân