Tuloy!

Dito ay magagawa mong:
  • Alamin kung ikaw ay nakarehistro para makaboto.
  • Alamin kung saan ka nakarehistro para makaboto.
  • Alamin ang iyong kinakatigang partidong pampulitika.
  • Alamin ang iyong mas gustong wika para sa mga materyal sa halalan.
  • Alamin ang katayuan ng iyong pagboto sa pamamagitan ng koreo o pansamantalang balota.

  • Hanapin ang iyong lugar ng botohan.
  • Hanapin ang impormasyon para sa mga darating na lokal at pang-estadong halalan.
  • Hanapin ang impormasyon tungkol sa matatawagan para sa opisina sa mga halalan ng iyong county.

  • Piliin kung paano mo gustong matanggap ang iyong mga patnubay sa botante ng estado at county bago ang bawat halalan.

Kung nagparehistro ka online kamakailan, mangyaring maghintay ng hindi kukulangin sa 24 na oras bago alamin ang iyong katayuan sa pagpaparehistro.

Personal na Impormasyon