Tuloy!

Dito maaari kang:
  • Suriin kung nakarehistro ka upang bumoto.
  • Suriin kung saan ka nakarehistro upang bumoto.
  • Suriin ang iyong kagustuhan sa partidong pampulitika.
  • Suriin ang iyong kagustuhan sa wika para sa mga materyales sa halalan.
  • Suriin ang katayuan ng iyong vote-by-mail o pansamantalang balota.
  • Hanapin ang iyong lugar ng botohan.
  • Maghanap ng impormasyon para sa darating na mga lokal at estado na halalan.
  • Humanap ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa iyong tanggapan ng halalan sa lalawigan.
  • Piliin kung paano mo nais matanggap ang iyong mga gabay sa botante ng estado at county bago ang bawat halalan.
Kung nagrehistro ka kamakailan sa online, mangyaring maghintay ng hindi bababa sa 24 na oras bago suriin ang iyong katayuan.

Personal na Impormasyon

Pagkakakilanlan *

Patakaran namin na limitahan ang koleksyon at ingatan ang privacy ng personal na impormasyon na nakolekta o pinapanatili namin. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang aming website ng Patakaran sa Privacy nagbubukas ng bagong bintana.