ยินดีต้อนรับ!

ที่นี่ท่านสามารถ:
  • ตรวจสอบว่าท่านได้ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนหรือไม่
  • ตรวจสอบว่าท่านได้ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนที่ใด
  • ตรวจสอบพรรคการเมืองที่พึงพอใจของท่าน
  • ตรวจสอบภาษาที่ท่านพึงพอใจสำหรับเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  • ตรวจสอบสถานภาพของบัตรออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ หรือบัตรลงคะแนนเสียงชั่วคราวของท่าน

  • หาสถานที่เลือกตั้งของท่าน
  • ค้นหาข้อมูลสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นและของรัฐที่กำลังจะมีขึ้น
  • หาข้อมูลการติดต่อสำหรับสำนักงานการเลือกตั้งมณฑลของท่าน

  • เลือกวิธีที่ท่านต้องการที่จะได้รับคู่มือข้อมูลของผู้ออกเสียงลงคะแนนของรัฐและมณฑลของท่านก่อนการเลือกตั้งแต่ละครั้ง

หากท่านลงทะเบียนทางออนไลน์เมื่อเร็วๆนี้โปรดรออย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนที่จะตรวจสอบสถานภาพการลงทะเบียนของท่าน

ข้อมูลส่วนตัว