សូមស្វាគមន៌!

នៅទីនេះអ្នកអាច:
  • ឆែកមើល បើសិនអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។
  • ឆែកមើលកន្លែងដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។
  • ឆែកមើលការប្រកាន់គណៈបក្សនយោបាយរបស់អ្នក។
  • ឆែកមើលចំណង់ភាសារបស់អ្នក សំរាប់សំភារៈការបោះឆ្នោត។
  • ឆែកមើលស្ថានភាពនៃសន្លឹកឆ្នោតបោះឆ្នោត-តាម-សំបុត្រ ឬសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ន របស់អ្នក។

  • រកកន្លែងបោះឆ្នោតរបស់អ្នក។
  • រកព័ត៌មាន សំរាប់ការបោះឆ្នោតតាមមូលដ្ឋាន និងរដ្ឋ នៅពេលខាងមុខ។
  • រកព័ត៌មានទំនាក់ទំនង សំរាប់ការិយាល័បោះឆ្នោតខោនធី របស់អ្នក។

  • ជ្រើសរើសរបៀបអ្នកចង់ទទួលការណែនាំអ្នកបោះឆ្នោត រដ្ឋ និងខោនធីរបស់អ្នក មុនពេលបោះឆ្នោតម្ដងៗ។

បើសិនអ្នកទើបតែបានចុះឈ្មោះថ្មីៗតាមអ៊ុនទ័រណិត សូមចាំយ៉ាងតិចបំផុត 24 ម៉ោង មុននឹងឆែកមើល ស្ថានភាពការចុះឈ្មោះរបស់អ្នក។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន