សូមស្វាគមន៌!

នៅទីនេះអ្នកអាច៖
  • ពិនិត្យមើលថាតើអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយឬនៅ។
  • ពិនិត្យមើលកន្លែងដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។
  • ពិនិត្យមើលគណបក្សនយោបាយដែលអ្នកចូលចិត្ត
  • ពិនិត្យមើលភាសាដែលអ្នកចូលចិត្តសម្រាប់សម្ភារៈបោះឆ្នោត។
  • ពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃសន្លឹកឆ្នោតតាមអ៊ីម៉ែល ឬសន្លឹកឆ្នោតបណ្តោះអាសន្នរបស់អ្នក។
  • ស្វែងរកកន្លែងបោះឆ្នោតរបស់អ្នក។
  • ស្វែងរកព័ត៌មានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ និងរដ្ឋដែលខិតជិតមកដល់។
  • ស្វែងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនៃខោនធីរបស់អ្នក។
  • ជ្រើសរើសវិធីដែលអ្នកចង់ទទួលសម្រាប់ការណែនាំពីការបោះឆ្នោតរដ្ឋនិងខោនធីរបស់អ្នក មុនពេលបោះឆ្នោតនីមួយៗ។
ប្រសិនបើអ្នកទើបតែចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងពេលថ្មីៗនេះ សូមរង់ចាំយ៉ាងហោចណាស់ 24 ម៉ោង មុនពេលពិនិត្យមើលស្ថានភាពរបស់អ្នក។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

កំណត់អត្តសញ្ញាណ *

វាជាគោលការណ៍របស់យើងក្នុងការកម្រិតការប្រមូលនិងការពារភាពឯកជននៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលប្រមូលឬថែរក្សាដោយពួកយើង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅគេហទំព័រ គោលការណ៍​ភាព​ឯកជនបើកបង្អួចថ្មី របស់យើង។